Privacy Statement GreatState Coaching

Voor jouw relatie met GreatState Coaching verwerken wij persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens voor de relatie met GreatState Coaching

GreatState Coaching biedt coaching, training en producten aan.

 1. Wie is verantwoordelijk? GreatState Coaching is de verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Wat is verwerken? Dat is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van je gegevens uit onze administratie.
 3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
  • Je contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer
   Je financiële gegevens (zoals: bankrekeningnummer)
  • Overige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming)
  • Contactmomenten (zoals: brieven en e-mails die wij sturen en van je ontvangen en wat je op onze websites doet en bekijkt, ons contact via social media, zoals Facebook en Twitter)
  • Gespreksverslagen
 4. Welke geldige reden (grondslag) voor verwerking hebben wij?
  • Voor de uitvoering van de overeenkomst
  • Met jouw toestemming, waar je die hebt gegeven, die je kunt intrekken
 5. Voor welke doelen gebruiken wij je persoonsgegevens?
  • Om een overeenkomst met je te kunnen aangaan en uitvoeren, je dus producten en diensten te kunnen leveren
  • Om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren, waarvoor we ook statistische analyses uitvoeren naar trends in de markt
  • Voor promotie- en marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuw product dat interessant voor je kan zijn
  • Om bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben, zodat wij de communicatie met je kunnen verbeteren of onze medewerkers kunnen coachen en trainen
 6. Van wie krijgen wij jouw gegevens en aan welke anderen geven we die? Wij gebruiken ook gegevens over je die we niet van jou zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van je partner, uit openbare bronnen en van externe marketingbureaus. Verder gebruiken we uw persoonsgegevens voor jouw werkgever (wanneer van toepassing), leveranciers en zakelijke partners met wie wij samenwerken in het kader van het beheer van jouw overeenkomst, zoals IT-bedrijven, software ontwikkelbedrijven en datacenters. Wij schakelen ook derden in voor de uitvoering van onze diensten. Als deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot jouw gegevens hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Wij delen jouw gegevens niet met derden voor marketing – of verkoop activiteiten. Voor zover gegevens worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot u als persoon. Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.
 7. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens? Onze website, portal en IT-systemen zijn goed beveiligd en ook verder doen we ons uiterste best om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen van zogenaamde passende technische en organisatorische maatregelen. Ook onze medewerkers en die van onze leveranciers hebben instructies gekregen zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Zo proberen wij te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Met uw zeer gevoelige persoonsgegevens zijn we extra voorzichtig, waarbij u moet denken aan inhoudelijke gegevens betreffende de coaching of training. Om deze bescherming te realiseren hebben wij een passend beveiligingsbeleid, dat periodiek wordt geëvalueerd en aangepast als dat nodig is.
 8. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?
  Wij bewaren jouw gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verwerken, zo lang als we ze moeten bewaren van de wet en zo lang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

9. Wat doen wij met jouw gegevens na afloop van de bewaartermijn?
Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat jouw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over jou gaat en dat ze op geen enkele manier meer naar je zijn te herleiden.

10. Welke wetten en regelingen zijn van toepassing? Onder andere:
– Algemene Verordening Gegevensbescherming
– Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
– Telecommunicatiewet

11. Welke rechten heb je? 
Inzage: Je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kunt over het algemeen binnen één maand na jouw verzoek van ons inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verwerken.
Correctie: Je kunt ons vragen om onjuistheden in jouw persoonsgegevens te laten corrigeren.
Verwijderen: U kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat je hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van jouw persoonsgegevens.
Bezwaar tegen verwerking: Als je bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld e-mails met aanbiedingen.
Beperken van verwerking: Je kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de juistheid van persoonsgegevens door jou wordt betwist.
Overdraagbaarheid: Je kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te verzenden naar een derde partij.
Intrekking toestemming: Waar je toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken kunt je jouw toestemming intrekken, waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken.
Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor u bepaalde rechten niet in alle gevallen kunt uitoefenen, bijvoorbeeld wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou.
Een klacht indienen: Je kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij ons indienen en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Hoe kunt je jouw rechten uitoefenen? Stuur ons een e-mail, en stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wil je jouw BSN en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van jouw email aan brian@greatstate.nl. 

13. Vraag of klacht?

Als je vragen of klachten hebt over de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming:

Via e-mail: brian@greatstate.nl.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Wijziging van dit Privacy Statement

Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.

Versie 20210109 GreatState Coaching Den Haag